Menu serwisu

Problem globalnego kryzysu finansowego
Formacja kapitelistyczna
Panstwo wspomaga ekonomie
Produkcja towarowa
Ekonomiczne zaleznosci kreowane przez panstwo
Uspolecznienie
Umowy smieciowe i problem ekonomicznego bezrobocia
Egoizm prowadzi do sukcesu spolecznego i rozwoju gospodarki
Teoria przejscia
Czy jeden rzad to dobre rozwiazane z ekonomicznego punktu widzenia
Srodki gospodarowania
Jak odniesc sukces na gieldzie
Ewolucja gospodarki
Podstawowe formy analizy inwestycyjnej
Od czego zalezy powodzenie inwestycji
Firmy poddawane procesom ekonomicznym
Idealny system podatkowy na podstawie przemyslen Adama Smitha
Na czym polega ekonomia
Gospodarka towarowa
Rola panstwa w ekonomii
Gospodarowanie
Ekonomiczne gospodarowanie budzetem domowym
Gospodarka u podstaw
Czy dziennik tradera sprawdza sie jako narzedzie pomocne w generowaniu zysku z inwestycji



Gospodarowanie

Zaspokajanie potrzeb indywidualnych i zbiorowych zawsze wymaga określonych działań jednostkowych i zespołowych oraz środków materialnych i niematerialnych, które albo bezpośrednio zaspokajają potrzeby, albo tworzą — bezpośrednio czy pośrednio -— warunki tego procesu. Całokształt tych działań, przede wszystkim w sferze produkcji dóbr i usług oraz ich podziału, nazywamy działalnością gospodarczą lub gospodarowaniem 1. Jednostka czy określona społeczność ma wiele celów (są to różne cele ostateczne i cele pośrednie, podporządkowane ostatecznym), ale możliwości ich osiągnięcia, jak już pisaliśmy w rozdziale I, zawsze są ograniczone. Dlatego w niektórych definicjach gospodarowania określa się je jako zachowania przy wielu celach i ograniczonych środkach, a w takich warunkach konieczne jest dokonywanie określonego wyboru. Wybór ten może dotyczyć celów, środków lub sposobów zachowania2. Może on mieć bardzo różny charakter, różne też mogą być jego kryteria, a także samym zachowaniom gospodarczym nie musi -towarzyszyć świadomy wybór. W praktyce często mamy do czynienia z zachowaniami rutynowymi, niekiedy wręcz odruchowymi, traktowanymi przez podmiot gospodarczy jako zachowania „naturalne".