Menu serwisu

Umowy smieciowe i problem ekonomicznego bezrobocia
Uspolecznienie
Jak odniesc sukces na gieldzie
Srodki gospodarowania
Czy jeden rzad to dobre rozwiazane z ekonomicznego punktu widzenia
Gospodarka towarowa
Czy dziennik tradera sprawdza sie jako narzedzie pomocne w generowaniu zysku z inwestycji
Panstwo wspomaga ekonomie
Podstawowe formy analizy inwestycyjnej
Idealny system podatkowy na podstawie przemyslen Adama Smitha
Formacja kapitelistyczna
Produkcja towarowa
Problem globalnego kryzysu finansowego
Ewolucja gospodarki
Egoizm prowadzi do sukcesu spolecznego i rozwoju gospodarki
Ekonomiczne gospodarowanie budzetem domowym
Ekonomiczne zaleznosci kreowane przez panstwo
Gospodarowanie
Firmy poddawane procesom ekonomicznym
Gospodarka u podstaw
Na czym polega ekonomia
Teoria przejscia
Od czego zalezy powodzenie inwestycji
Rola panstwa w ekonomii

catering dla firm warszawa

Gospodarowanie

Zaspokajanie potrzeb indywidualnych i zbiorowych zawsze wymaga określonych działań jednostkowych i zespołowych oraz środków materialnych i niematerialnych, które albo bezpośrednio zaspokajają potrzeby, albo tworzą — bezpośrednio czy pośrednio -— warunki tego procesu. Całokształt tych działań, przede wszystkim w sferze produkcji dóbr i usług oraz ich podziału, nazywamy działalnością gospodarczą lub gospodarowaniem 1. Jednostka czy określona społeczność ma wiele celów (są to różne cele ostateczne i cele pośrednie, podporządkowane ostatecznym), ale możliwości ich osiągnięcia, jak już pisaliśmy w rozdziale I, zawsze są ograniczone. Dlatego w niektórych definicjach gospodarowania określa się je jako zachowania przy wielu celach i ograniczonych środkach, a w takich warunkach konieczne jest dokonywanie określonego wyboru. Wybór ten może dotyczyć celów, środków lub sposobów zachowania2. Może on mieć bardzo różny charakter, różne też mogą być jego kryteria, a także samym zachowaniom gospodarczym nie musi -towarzyszyć świadomy wybór. W praktyce często mamy do czynienia z zachowaniami rutynowymi, niekiedy wręcz odruchowymi, traktowanymi przez podmiot gospodarczy jako zachowania „naturalne".